Lost place: Bundesautobahn A4 – Altstrecke Leutratal bei Jena

Lost place Altstrecke Bundesautobahn A4 Leutratal bei Jena
Lost place Altstrecke Bundesautobahn A4 Leutratal bei Jena

Continue reading “Lost place: Bundesautobahn A4 – Altstrecke Leutratal bei Jena”